Datenschutzerklärung SchlugaData protectionImpressumColofonKolofon
+43 4282 2051
Back to Top
Waardebon Vrijblijvende Informatie Nu boeken

Colofon:

Directie & Uitgever: 
SCHLUGA Ges.m.b.H., 9620 Hermagor, Obervellach 15
Geschäftsführer: Mag. Norbert Schluga jun.
Firmenbuch Nr.: 95166a, LG Klagenfurt
UID Nr.: ATU26689205

 

Created by

infrastil* Agentur für Internet und klassische Kommunikation, www.infrastil.com

 

Beeldverantwoording:    
Archiv SCHLUGA, Region Hermagor/Gailtal, Agentur MEDIA CONCEPT, Bildarchiv Wörthersee Tourismus GmbH

© Kärnten Werbung, Fotografen:
Böhringer
Franz Gerdl
Hinterschuster
Zupanc
Rauschendorfer
Steinthaler
Bernhard
Edward Gröger
SWS

 

Uitsluiting van aansprakelijkheid voor SCHLUGA Ges.m.b.H:

1. Inhoud: 
SCHLUGA Ges.m.b.H, hierna de Opsteller genoemd, neemt geen enkele verantwoording voor de actualiteit, juistheid, volledigheid en/of kwaliteit van de geleverde informatie. Aanspraken tegen de Opsteller, die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die door gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie ofwel door gebruik van verkeerde en onvolledige informatie veroorzaakt werden, zijn wettelijk uitgesloten, voor zover van de kant van de Opsteller geen aanwijsbaar of in hoge mate nalatig handelen aanwezig is. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet verbindend. De Opsteller behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen, aan te vullen, weg te laten en/of de publicatie tijdelijk of definitief te beeindigen. 


2. Verwijzingen en links: 
Voor directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden ("Hyperlinks"), die buiten de verantwoordelijkheid van de Opsteller liggen, zou een aansprakelijkheid uitsluitend dan in werking treden, in het geval de Opsteller bekend is met de inhoud en het voor hem technisch en redelijk mogelijk zou zijn, het gebruik in het geval van onwettige inhoud te beletten. De Opsteller verklaart hiermee uitdrukkelijk, dat ten tijde van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de te linken pagina herkenbaar was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud en/of het auteurschap van de gelinkte pagina’s heeft de Opsteller geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van elke inhoud van alle gelinkte respectievelijk verbonden pagina’s, die na het plaatsen van de link veranderd werden. Deze bepaling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsook voor bijdragen van derden in door Opsteller ingerichte gastenboeken, discussieforums en mailinglists. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of niet gebruik van dergelijke aangeboden informatie voortvloeit, is alleen de aanbieder van de pagina aansprakelijk, naar welke verwezen wordt, niet degene, die alleen via links naar de betreffende publicatie verwijst. 

3. Auteurs- en merkenrecht: 
De Opsteller streeft er naar, in alle publicaties het auteursrecht van de toegepaste grafieken, geluidsfragmenten, videoclips en teksten te respecteren, door het gebruik van door hem zelf vervaardigde grafieken, geluidsfragmenten, videoclips en teksten en/of door op rechtenvrije grafieken, geluidsfragmenten, videoclips en teksten terug te grijpen. Alle binnen het Internetaanbod genoemde en, waar van toepassing, door derden beschermde handels- en beeldmerken zijn onverminderd onderhevig aan de bepalingen van elk geldig merkenrecht en de eigendomsrechten van elk ingebracht eigendom. Het copyright voor gepubliceerde, door Opsteller zelf vervaardigde objecten blijft uitsluitend bij de Opsteller van de pagina’s. Een verspreiding of aanwending van dergelijke grafieken, geluidsfragmenten, videoclips en teksten in andere electronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opsteller niet geoorloofd. 

4. Bescherming van persoonsgegevens: 
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid bestaat tot invoering van persoonlijke of zakelijke gegevens (emailadressen, namen, adressen), geschiedt het prijsgeven van deze gegevens van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het voorgenomen gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch en redelijk mogelijk - ook zonder aangeven van dergelijke gegevens resp. door aangeven van anonieme gegevens of een pseudoniem geoorloofd. Het gebruik van de in het kader van het weergeven of vergelijkbaar aangeven van gepubliceerde contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers alsook emailadressen door derden met als doel toezending van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet geoorloofd. Gerechtelijke stappen tegen de verzenders van zogenoemde Spam-Mails zijn bij overtreding van dit verbod uitdrukkelijk voorbehouden. 

5. Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluitingen: 
Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is als deel van het internetaanbod te beschouwen, waarvanuit op deze pagina verwezen werd. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met het geldende recht overeenstemmen, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onverminderd van toepassing.